X

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ByScholsberg: de onderneming ByScholsberg, alsmede de activiteiten die onder de naam ByScholsberg worden aangeboden.
 • ByScholsberg trainingslokaal: de fysieke locatie waar ByScholsberg wordt aangeboden die gevestigd is te (6822 HE) Arnhem aan de Vijverlaan 30.
 • Dienst: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van ByScholsberg kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.
 • Deelnemer: Een ieder die geen lid is, maar wel deelneemt aan een training en/of cursus.
 • Lid: De natuurlijke persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen ByScholsberg en het lid door inschrijving op de wijze zoals beschreven in deze algemene voorwaarden waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
 • Overeenkomst: De lidmaatschapsovereenkomst.
 • Inschrijving: Een inschrijving waarmee men lid wordt.
 • Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de datum van inschrijving en na ontvangst van de ondertekende lidmaatschapsovereenkomst en doorlopende machtiging door ByScholsberg.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door het lid zoals weergegeven in de lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ByScholsberg en ieder lid/deelnemer.
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de eigenaar van ByScholsberg en alle personen die door ByScholsberg zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap tussen het lid en ByScholsberg komt tot stand na een (1) proefles op het moment dat het lid alle verzochte informatie zoals weergegeven in de overeenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend en ingeleverd heeft bij ByScholsberg.
3.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd en omgezet naar onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is dan maandelijks opzegbaar.
3.3 Indien het lid besluit een nieuw/aanvullend lidmaatschap bij ByScholsberg af te nemen dan blijven de voorwaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden van 3.2 van deze algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.
3.4 De door het lid ingevulde overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van ByScholsberg en het lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
3.5 Het lid zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan ByScholsberg aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan ByScholsberg worden verstrekt.
3.6 De overeenkomst is persoonsgebonden en het lid is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De lidmaatschapskosten voor het maandelijkse gebruik van ByScholsberg dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan ByScholsberg te zijn voldaan.
4.2 Het lid machtigt ByScholsberg door ondertekening van de overeenkomst om de aan ByScholsberg verschuldigde lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven.
4.3 Betalingen die reeds door het lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
4.4 ByScholsberg behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

Artikel 5 - Vakantie, feestdagen en rooster

5.1 Tijdens vakantie en feestdagen dienen de lidmaatschapskosten voor de periode ook te worden betaald.
5.2 ByScholsberg is per jaar 14 dagen gesloten vanwege vakantie.
5.3 ByScholsberg is gesloten op algemeen erkende feestdagen.
5.4 ByScholsberg kan tijdens vakantieperioden een aangepast lesrooster toepassen.
5.5 ByScholsberg behoudt zich het recht voor het rooster te wijzigen.

Artikel 6 - Opzegging en beëindiging overeenkomst

6.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per email (info@byscholsberg.com). Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid en reden van opzegging. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk dertig (30) dagen voor de einddatum van de initiële contractduur per e-mail opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
6.2 Het lid kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk opzeggen. ByScholsberg zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van het lid aan het lid binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het lid onmiddellijk contact op te nemen met ByScholsberg, bij gebreke waarvan ByScholsberg ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
6.3 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het lid kan de overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
6.4 ByScholsberg heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

 • Het lid zich naar de mening van ByScholsberg schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
 • Als het lid de regels van ByScholsberg stelstelmatig overtreedt; of
 • Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het lid gebruik maakt van de het lidmaatschap van het lid.

Artikel 7 - Risico en Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de faciliteiten van ByScholsberg voor onder meer kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij ByScholsberg is geheel voor eigen rekening en risico van het lid.
7.2 Het lid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
7.3 Zowel ByScholsberg als alle personen die door ByScholsberg zijn ingeschakeld zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het lid en/of derden.
7.4 ByScholsberg en alle personen die door ByScholsberg zijn ingeschakeld aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
7.5 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ByScholsberg,indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het lid.
7.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van ByScholsberg en ieder ander van wiens hulp ByScholsberg gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 - Persoonsgegevens en privacybeleid

8.1 Het lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan ByScholsberg verstrekt, In de privacyverklaring op deze website gaan wij hier inhoudelijk op in.
8.2 De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door ByScholsberg gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ).
8.3 Het lid verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden aan ByScholsberg ondubbelzinnig toestemming om aan het lid aanbiedingen van ByScholsberg per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 20 september 2020.
9.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ByScholsberg en het lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
9.3 De rechtsverhouding met ByScholsberg wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen het lid en ByScholsberg die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 10: Tot slot

10.1 Door zijn inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van ByScholsberg te accepteren en hiernaar te handelen.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en de privacyverklaring van ByScholsberg zijn terug te vinden op www.byscholsberg.com en op te vragen bij de trainer van ByScholsberg.